Wymienialność waluty

Jest to, gwarantowana prawem, możliwość swobodnej wymiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą (lub odwrotnie). Stanowi ona podstawowy warunek swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i siły roboczej pomiędzy krajami.

Comments are closed.