Walutowa strefa

Tworzy ją grupa krajów, które (na mocy zawartych formalnych porozumień) stosują jednolite zasady polityki walutowej. Polegają one między innymi na stosowaniu jednolitego sposobu określania kursu walut, wyborze takiego samego aktywu, w jakim utrzymywane są ich rezerwy walutowe oraz stosowaniu jednolitych zasad rozliczeń walutowych wewnątrz strefy walutowej i w odniesieniu do krajów trzecich.

Comments are closed.