Ryzyko walutowe

Jest to ryzyko, na które narażone są firmy posiadające zobowiązania oraz należności nominowane w walutach obcych. Wiąże się ono z możliwością wystąpienia aprecjacji lub deprecjacji kursu danej waluty.

Comments are closed.